logo_mpz_dark

Les presents condicions generals d’ús i informació legal (en endavant, Condicions Generals), regulen l’ús d’accés a la pàgina web gozerowaste.app així com, a l’aplicació mòbil Go Zero Waste, titularitat de Go Zero Waste S.L. (des d’ara Go Zero Waste) a través de la qual es posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) la plataforma web i l’aplicació mòbil (en endavant la Plataforma).

L’acceptació de les presents Condicions Generals suposa una relació contractual vinculant entre vostè i Go Zero Waste.

A continuació, vostè té a la seva disposició les condicions que regiran aquesta relació contractual que estableixen l’ús i utilització de la Plataforma Go Zero Waste en qualsevol dels seus formats, ja sigui a través de el portal web o mitjançant l’aplicació mòbil del servei.

2. ABAST DELS SERVEIS

La Plataforma Go Zero Waste ofereix plans personalitzats a totes les empreses que promouen el residu zero i /o l’economia circular través dels seus productes i serveis.

La Plataforma Go Zero Waste ofereix tres tipus de servei:

L’usuari pot subscriure’s a aquest servei a través de diferents tarifes vinculades a una temporalitat. Així mateix, Go Zero Waste ofereix de forma gratuïta però limitant l’ús d’algunes de les funcionalitats de la plataforma que tan sols estaran disponibles per als usuaris Premium.

El contingut i serveis oferts per Go Zero Waste a través de la Plataforma fan referència a aspectes relacionats amb consum sostenible, estil de vida residu zero i economia circular. En qualsevol cas, pot ser que aquest contingut no sigui adequat per a menors d’edat, ni per a persones amb especial sensibilitat o malalties diagnosticades. És per això, que vostè és l’únic responsable.

Els usuaris són completament responsables de l’accés i correcte ús del seu perfil i contrasenya i altres continguts de la Plataforma amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents Condicions Generals.

Els usuaris s’abstindran d’usar els continguts de la Plataforma amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.

Go Zero Waste no garanteix el nivell de funcionament de la xarxa d’internet o que el servei no estigui disponible o es vegi limitat en qualsevol moment i per qualsevol motiu fora de control de Go Zero Waste, ja sigui per emergències, sobrecàrrega de connexions, fallada de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, transferències o força del senyal. Go Zero Waste no es responsabilitza de dades, missatges o pàgines perdudes o no guardades per problemes de rendiment pel servei d’internet.

En addició a l’indicat anteriorment, i en la mesura que ho permeti la llei i llevat pel que disposa el seu cas a la resta de condicions generals, en cap cas Go Zero Waste serà responsable per danys personals, ni accidentals, especials, directes o indirectes, incloent, sense limitació, danys per pèrdua de beneficis, pèrdua o no obtenció d’ocupació, pèrdua de dades, interrupció del negoci o qualsevol altre dany o pèrdua comercial, relacionats amb l’ús o impossibilitat d’ús de l’aplicació, independentment de la causa, independentment de la teoria de responsabilitat (contractual o extracontractual o de qualsevol altra) i fins i tot si l’usuari ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

3. COMPTE D’USUARI

Per donar-se d’alta com a usuari de la Plataforma, vostè ha d’informar sobre una adreça de correu electrònic i crear una contrasenya. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu nom i contrasenya per a l’ús del servei. L’usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i de fer-ho, serà l’únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es realitzin a la Plataforma.

L’usuari es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui disponible a la Plataforma d’alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de qualssevol norma o que atempti a la moral, els bons costums o a la imatge i bon nom professional de Go Zero Waste o dels seus col·laboradors. Go Zero Waste no es fa responsable en cap cas, de el mal ús per part de l’usuari dels continguts de la Plataforma.

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de el Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, de manera que respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Go Zero Waste pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de privadesa o de la legislació aplicable en relació amb l’utilització de el Servei.

4. COMPTE D’EMPRESA

En el cas que desitgi donar-se d’alta com a empresa a la Plataforma, vostè ha d’informar sobre una adreça de correu electrònic i crear una contrassenya. L’empresa serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu nom i contrassenya per a l’ús del servei. L’usuari no compartirà aquesta informació amb tercers, i de fer-ho, serà l’únic responsable sobre el mal ús, actes o omissions que es realitzin a la Plataforma.

L’empresa es compromet i obliga a no utilitzar el contingut que en cada moment estigui disponible a la Plataforma d’alguna manera que pugui ser constitutiu de violació de qualssevol norma o que atempti a la moral, els bons costums o a la imatge i bon nom professional de Go Zero Waste o dels seus col·laboradors. Go Zero Waste no es fa responsable en cap cas, del mal ús per part de l’usuari dels continguts de la Plataforma.

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús de el Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, de manera que respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Go Zero Waste pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals, Política de privadesa o de la legislació aplicable en relació amb la utilització de el Servei.

5. ÚS DE LA PLATAFORMA GO ZERO WASTE

Per poder ser empresa de la Plataforma Go Zero Waste i poder-s’hi vincular contractualment, vostè ha de tenir com a mínim 18 anys d’edat, així com disposar de capacitat legal suficient per a poder subscriure aquest contracte.

L’empresa garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Go Zero Waste es reserva, sense estar obligada a això, el dret a sol·licitar qualsevol informació oficial per poder constatar la veracitat de les Dades Personals subministrades per l’Usuari.

6. ÚS DEL SERVEI DE BLOC

Go Zero Waste pot posar a disposició de l’usuari registrat al servei d’un Blog, en el qual, aquest pot manifestar la seva opinió i mantenir relació escrita amb altres usuaris registrats.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat d’aquests serveis i no l’utilitzarà per als fins següents:

7 CONDICIONS DE PAGAMENT I TARIFES

Go Zero Waste cobrarà a l’empresa per la prestació dels serveis la tarifa que en cada moment tingui vigent l’usuari.

Hi ha tres tipus de tarifes vigents per a l’ús de la Plataforma:

Qualsevol modificació de les tarifes serà comunicada a l’usuari amb al menys de trenta dies (30 dies) d’antelació a la data de la seva entrada en vigor. La modificació de les tarifes dóna dret a l’empresa a resoldre la relació contractual amb Go Zero Waste.

Transcorregut el termini de temps de trenta dies des de la notificació de la modificació de la tarifa, s’entendrà que l’usuari ha acceptat les modificacions en les tarifes i en conseqüència manté la relació contractual amb Go Zero Waste.

L’empresa podrà seleccionar diferents mètodes de pagament. Go Zero Waste cancel·larà el servei si per causes alienes a aquest, no pot fer el càrrec de la quota a l’empresa a través de la modalitat de pagament proporcionada.

8. BAIXA DE L’EMPRESA

La simple eliminació de l’aplicació en el seu terminal no implica en cap cas la baixa del servei.

L’usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment, i continuarà gaudint del servei de Go Zero Waste fins al final de el període que ja ha estat abonat. Sempre en compliment amb la normativa aplicable, els pagaments no són reemborsables i no es faciliten devolucions parcials.

La cancel·lació i / o baixa de el servei, es podrà realitzar a través del perfil d’usuari “Cancel·lació”, on l’usuari únicament haurà de seguir les instruccions per a poder donar-se de baixa del servei, a través d’un formulari “Baixa de Servei”.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts relacionats amb la marca Go Zero Waste, dominis, logotips, dibuixos o documentació, incloent-hi, programes informàtics, o qualsevol element que pugui ser susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que puguin ser d’accés als usuaris, són de propietat de Go Zero Waste i queden expressament reservats tots els drets d’ús sobre els mateixos.

Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en que l’hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús.

Qualsevol ús indegut del servei o de les seves obligacions per part de l’usuari podran derivar, a discreció de Go Zero Waste, a la cancel·lació del compte de l’usuari, o suspensió de el servei fins que es resolgui la incidència, si escau.

Així mateix, l’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modificar:

L’usuari reconeix que en virtut dels presents Condicions Generals d’Ús, Go Zero Waste no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietats de terceres parts. Go Zero Waste només autoritza a l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en els presents termes i condicions.

Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra manera desplegar activitats que comportin l’ús comercial de la Propietat, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, de l’legítim titular dels drets d’explotació.

L’accés i ús de la Plataforma es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Go Zero Waste es reserva tots els drets sobre la Propietat que li corresponguin incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que ostenti sobre els mateixos.

Go Zero Waste no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.

Go Zero Waste es reserva el dret de resoldre o modificar en qualsevol moment i per qualsevol causa, les llicències atorgades en virtut dels presents termes i condicions. Sense perjudici d’això, Go Zero Waste podrà emprendre accions legals contra qualsevol utilització per part de l’usuari que:

10. INDEPENDÈNCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals d’Ús fora nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta de l’Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol orto fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Així mateix, l’usuari, podrà resoldre de forma amistosa incidències que es poguessin produir durant la relació contractual a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Go Zero Waste es reserva el dret a modificar el present document de les Condicions en qualsevol moment. En cas de realitzar algun canvi de les Condicions, aquests seran publicats a la Plataforma i s’indicarà la data de la publicació, per així poder distingir entre les Condicions d’ús més recents i les Condicions ús més antigues. en qualsevol cas, vostè, rebreu una notificació a través de mitjans electrònics sobre l’actualització de les Condicions d’ús de Go Zero Waste amb anterioritat a la seva publicació a la Plataforma.

Un cop rebi vostè la notificació pertinent sobre la modificació dels Termes i Condicions, vostè podrà rescindir el seu contracte previ a la data en què entrin en vigor els nous Termes i Condicions o pot optar per la continuació del seu accés i utilització de la Plataforma.