logo_mpz_dark

BASES DEL CONCURS MOU-TE PEL ZERO PLÀSTIC A MENORCA! 

 1.     ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.

El concurs està organitzat per la societat mercantil Go Zero Waste S.L., companyia de nacionalitat espanyola, amb NIF B-67443184, i domicili social al carrer de l’Equador, 45, 4t 3a, 08029 Barcelona (d’ara endavant, indistintament, “Go Zero Waste” o “l’organitzador”), amb l’objectiu de promocionar el residu zero a través de la prevenció i reducció de residus, així com incentivar el comerç local entre la ciutadania a través de la campanya “Mou-te pel zero!” (d’ara endavant, la “campanya”), que consisteix en la superació d’una sèrie de reptes plantejats per l’organitzador i Menorca Preservation. 

 1.     ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DEL CONCURS.

El termini de presentació dels concursants començarà el dia 1 de juny de 2022 a les 00.00 hores (CET) i finalitzarà el dia 1 de juny de 2023 a les 24.00 hores (CET), i no s’admetran noves participacions a partir d’aquest moment.

La selecció dels guanyadors tindrà lloc cada dos mesos , conforme al procediment i els criteris indicats en les presents bases legals (d’ara endavant, les “bases”), sens perjudici que pugui retardar-se fins a un màxim de deu dies naturals per raons organitzatives, tècniques i/o de disponibilitat.

L’organització es reserva el dret de suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la durada del concurs en qualsevol moment anterior a la seva finalització, per causes justificades que seran publicades a l’aplicació de Go Zero Waste i la pàgina web del concurs, accessible des del següent enllaç: https://moutepelzero.cat/menorca.

El concurs és d’àmbit municipal i hi poden participar de manera gratuïta (exceptuant els costos derivats de la connexió a Internet) totes les persones que es trobin al municipi en el moment en què estigui actiu el concurs i que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

 1.     REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.

Per participar en el concurs és indispensable complir els següents requisits:

 1. Ser persona física.
 2. Ser major de 18 anys.
 3. Estar empadronat a Menorca, tenir-hi la segona residència o ser turista a Menorca.
 4. Ser usuari/ària de l’aplicació Go Zero Waste o haver omplert el formulari en paper que es facilita als establiments participants del concurs.
 5. Ser usuari/ària d’una adreça de correu electrònic.
 6. Ser usuari/ària d’un número de telèfon.

 

La participació en el concurs és completament gratuïta, sense que existeixi cap cost o càrrec addicional associat per participar-hi.

Amb la finalitat de garantir la independència i la transparència del concurs, els empleats de Go Zero Waste, així com totes aquelles persones o entitats que hagin participat en el desenvolupament del concurs i els seus familiars fins al segon grau no poden participar en el concurs i, en cas de fer-ho, en cap cas no en poden resultar guanyadors.

No poden participar en el concurs les persones que no compleixin tots i cadascun dels requisits anteriors. Si resulta guanyadora alguna persona que no reuneix els requisits detallats en la present clàusula, quedarà exclosa del concurs i perdrà el seu dret a obtenir el premi.

L’organització es reserva el dret a no admetre o a expulsar com a participant en el concurs qualsevol usuari/ària que prèviament hagi tingut un comportament conflictiu, hagi impedit o dificultat amb les seves paraules o actes el bon desenvolupament del concurs en l’aplicació, les xarxes socials o en qualsevol lloc web de l’organitzador, o dugui a terme accions que puguin ser considerades abusives, contràries a la bona fe i als principis d’independència, imparcialitat o objectivitat del resultat del concurs.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions establertes en les presents bases i de la corresponent declaració de guanyadors una vegada finalitzat el concurs.

 1.     DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS.

El concurs es basa en una dinàmica participativa consistent en la superació d’una sèrie de reptes que es proposaran a través de l’app Go Zero Waste i del tríptic disponible en format paper i que s’hauran de realitzar als establiments comercials ubicats al municipi en què estigui actiu el concurs i que permetin la realització dels reptes proposats.

4.1.  REGISTRE I PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS.

Per participar-hi, les persones interessades han de descarregar-se l’aplicació de Go Zero Waste o omplir els tríptics impresos que es posaran a disposició dels usuaris en els comerços que formin part del concurs i realitzar els reptes que formen part de la campanya.

En cas que l’organitzador detecti o tingui indicis suficients, amb independència de la via o mitjans tècnics utilitzats per a això, que una persona ha participat en el concurs suplantant la identitat d’una altra, com si fossin diferents usuaris, o incomplint qualsevol altre extrem de les presents bases, automàticament procedirà a l’eliminació i desqualificació d’aquest usuari/ària infractor/a.

 1.     ELECCIÓ DELS GUANYADORS.

Durant el termini expressament establert en l’apartat segon de les presents bases, es realitzaran diferents sortejos per tal d’escollir els usuaris guanyadors del llistat de premis indicats en l’apartat sisè (d’ara endavant, “els usuaris guanyadors” o “usuari guanyador”), que seran aquells que, d’entre tots els participants, resultin escollits aleatòriament i compleixin els requisits expressament establerts a les bases.

En aquest sentit, la superació d’un repte equival a una puntuació determinada que s’acumula a l’aplicació de Go Zero Waste o al tríptic. Per tant, cada punt obtingut és una participació per a l’usuari/ària en el sorteig, de manera que el nombre de participacions per a cada usuari/ària és il·limitat.

La participació en el concurs no implica la pèrdua automàtica dels punts obtinguts en la data de finalització de la present campanya. En aquest sentit, els punts obtinguts per l’usuari/ària es guarden i s’acumulen per a campanyes posteriors.

La selecció dels guanyadors la realitzarà l’organitzador del concurs, a través de l’aplicació Go Zero Waste, que escollirà d’entre totes les persones participants un usuari/ària guanyador/a per a cada premi sortejat. En qualsevol cas, en el procediment d’elecció de l’usuari/ària guanyador/a únicament seran introduïts aquells participants que compleixin tots els requisits expressament disposats en les presents bases.

Una vegada seleccionats, el premi serà comunicat als usuaris/àries guanyadors/es per part de l’organitzador a través de correu electrònic, trucada o missatge de WhatsApp al número de telèfon facilitat, indistintament. També es publicarà el nom dels usuaris/àries guanyadors/es al web de la campanya si els usuaris/àries donen permís.

Cada usuari/ària guanyador/a disposarà d’un termini d’un mes per acceptar el premi des que se li comuniqui a través dels canals previstos en les presents bases. En cas de no obtenir resposta per part de l’usuari/ària guanyador/a en aquest termini o de rebutjar el premi, s’entendrà que aquest usuari/ària guanyador/a renuncia expressament al premi, que serà concedit a la següent persona classificada no premiada. En el cas que la següent persona classificada no contesti en un nou termini d’un mes des de la comunicació del premi, l’organitzador es reserva el dret a decidir què fer-ne, i pot fins i tot deixar-lo desert.

En qualsevol cas, Go Zero Waste no és responsable en cas que l’usuari/ària guanyador/a no sigui conscient del missatge o notificació enviats per comunicar-li el premi.

 1.     DESCRIPCIÓ DELS PREMIS.

Cada usuari/ària guanyador/a rebrà el premi indicat a través del web de la campanya (d’ara endavant, el “premi”). En aquest sentit, els premis objecte del concurs consisteixen en:

 • Targetes regal per comprar als comerços del municipi.
 • Productes que ajuden a la reducció de residus.
 • Entrades per a esdeveniments culturals o esportius del municipi.

El llistat de premis sortejats pot ampliar-se durant el termini expressament establert en l’apartat segon de les presents bases. D’acord amb això, els usuaris poden entrar en el sorteig d’un nombre major de premis objecte del concurs.

En qualsevol cas, la modificació del llistat de premis en cap cas no pot consistir en una reducció dels premis objecte del concurs inicialment establerts per l’organitzador.

 1.     OBLIGACIONS FISCALS.

De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions estan subjectes a retenció i ingrés a compte, que serà practicada per Go Zero Waste en qualitat de pagador.

El premi obtingut en el present concurs queda subjecte a les pertinents obligacions fiscals. A aquest efecte, Go Zero Waste enviarà a l’usuari/ària guanyador/a un document acreditatiu del valor del premi lliurat a l’efecte d’informació fiscal per a la seva declaració.

 1.     PROTECCIÓ DE DADES.

Go Zero Waste garanteix que les dades personals dels usuaris/àries són tractades de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals: la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per a més informació sobre el tractament de les dades facilitades, es pot consultar la política de privacitat de l’aplicació de Go Zero Waste

L’usuari/ària pot en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a la següent adreça: Go Zero Waste, carrer de l’Equador 45, 4t 3a, 08029 Barcelona, adjuntant-hi una còpia del seu DNI o document identificador equivalent i concretant el dret que desitgi exercir, o pot enviar un correu electrònic a la direcció info@gozerowaste.app.

 1.     RESPONSABILITATS.

Go Zero Waste, així com qualsevol de les entitats relacionades amb el concurs, no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que pugui afectar la participació en el present concurs.

Així mateix, l’organitzador no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni infal·libilitat del funcionament de les plataformes d’Internet utilitzades per desenvolupar el concurs i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o mal funcionament d’aquestes plataformes, i que pugui afectar o impedir la participació en el present concurs i/o el seu normal desenvolupament.

Tot i que Go Zero Waste es compromet a complir amb la diligència deguda les seves obligacions com a organitzador del concurs recollides en les presents bases, no és responsable: del mal ús de les plataformes d’Internet per part dels participants; dels errors en els continguts i dades aportades per aquests o en els intents fallits d’accés a aquestes plataformes relacionades amb el concurs, o a la seva informació; d’errors o fallades tècniques que puguin ocórrer en processar les participacions, ni dels danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari/ària guanyador/a amb motiu de la participació en el present concurs o de l’ús del premi, sinó únicament quant a la seva responsabilitat en relació amb els seus propis productes enfront de consumidors/es i usuaris/àres.

La participació en el concurs implica que el participant ha llegit i acceptat la present clàusula d’exempció de responsabilitat i les bases que regeixen aquest concurs.

Go Zero Waste, així com els seus col·laboradors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat per danys, ja siguin físics o de qualsevol altra índole, que puguin sofrir els usuaris/àries guanyadors/es i els seus acompanyants per qualsevol acció o omissió no imputable a Go Zero Waste o als seus col·laboradors, durant el gaudi del premi i amb els límits establerts en la normativa aplicable.

En tot cas, si es detectés que els usuaris/àries guanyadors/es han incorregut en frau o deshonestedat, Go Zero Waste es reserva el dret a excloure’ls del concurs i a no lliurar-los el premi que els pugui haver correspost. A més, Go Zero Waste es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant del qual se sospiti una actuació irregular, sense necessitat de notificar-li-ho. Go Zero Waste pretén que tots els participants participin en el concurs en igualtat de condicions i amb estricte respecte a les lleis, la moral i l’ordre públic.

En cas de produir-se una fallada tècnica o operativa que dificulti el normal desenvolupament del concurs i, en particular, que faci impossible la determinació de l’usuari/ària guanyador/a, Go Zero Waste posarà fi al concurs sense que els participants tinguin dret a percebre cap indemnització per aquest motiu.

 1.   RECLAMACIONS

En cas d’incidències en relació amb el concurs i/o qualsevol acte que hi estigui relacionat durant el període en què estigui actiu i que sigui imputable a Go Zero Waste, l’usuari/ària pot posar-se en contacte amb Go Zero Waste a través del correu electrònic indicat: info@gozerowaste.app.

Go Zero Waste es compromet a respondre totes les reclamacions efectuades pels usuaris/àries en un període que en cap cas no pot ser superior a setanta-dues hores.

 1.   MODIFICACIÓ I/O ANUL·LACIÓ

En tot cas, Go Zero Waste es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del present concurs, sens perjudici que realitzarà el corresponent anunci a través dels mitjans emprats per dur-lo a terme, sense que per això assumeixi cap responsabilitat per aquesta modificació, o per una causa de força major o circumstàncies fora del seu control, i es compromet a comunicar amb la màxima antelació possible les noves bases i condicions de participació.

De la mateixa manera, i sempre que existeixi una causa justificada i degudament motivada, Go Zero Waste es reserva el dret a cancel·lar la celebració del concurs.

En cas que el termini del concurs sí que hagi finalitzat i que la cancel·lació sigui posterior a aquest, Go Zero Waste es compromet al repartiment dels premis conforme a les condicions establertes. No obstant això, l’anterior no és aplicable quan la cancel·lació del concurs es degui a una causa de força major o a circumstàncies fora del control de l’organitzador, que no queda obligat en tal cas a adjudicar el premi.

Go Zero Waste es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri justa causa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma que recullen les presents bses. Go Zero Waste es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de participació en el concurs.

Go Zero Waste es reserva el dret a cancel·lar, suspendre i/o modificar aquest concurs, a canviar-ne o variar-ne qualsevol condició o requisit tant del concurs com de les presents bases legals, així com a substituir el premi per un de diferent. En tots els casos esmentats, s’informaria prèviament els usuaris/àries a través dels esmentats llocs web o pàgines de xarxes socials.

 1.   CLÀUSULA DE SALVAGUARDA.

Totes les clàusules o extrems de les presents bases han de ser interpretades de manera independent i autònoma, i no se’n veurien afectades la resta en cas que qualsevol sigui declarada nul·la per sentència ferma.

L’organitzador substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que tinguin els efectes corresponents als fins perseguits per les parts en les presents bases.

 1.   LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir les relacions entre Go Zero Waste i les persones participants en el concurs i la jurisdicció que hagin de conèixer. Això no obstant, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, Go Zero Waste i els participants, amb renúncia a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls, se sotmeten a la legislació espanyola i als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Data de publicació: 1 de juny 2022

Abrir chat
Equip de Go Zero Waste